Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 行政單位 > 學務處 > 訓育組 > 家長會
家長會

家長會組織章程

 

組織成員

 
 
 
 
109學年度光仁高級中學家長委員會
109學年家長會長交接,現任會長劉朝淵先生(左)、陳盈盈校長(中)與前家長會長曾國君先生()
 
 
 
 
 
108學年度光仁高級中學家長委員會

 

108學年家長會長交接,現任會長曾國君先生(左)、陳盈盈校長(中)與前家長會長陳麗香女士()

 

 

 

 

107學年度光仁高級中學家長委員會

 

 

 

107學年家長會長交接,前會長何睿豐先生(左)、江書良校長(中)先生與現任家長會長陳麗香女士()